HET INSTALLATIEBESTEK. HET BEGIN VAN SAMENWERKING!

Het (installatie)bestek

Voor het vastleggen van uitgangspunten is een (installatie)bestek een goed hulpmiddel. In een bestek worden o.a. installatie eisen, functionele werking en toe te passen materialen vastgelegd. Er is ook een minder uitgebreide variant, het zogenaamde richtlijnen bestek. Een richtlijnen bestek bevat alleen een functionele omschrijving en prestatie eisen. Een bestek bestaat doorgaans uit een algemeen (juridisch) deel en een beschrijving (technisch) deel. In het algemene deel worden algemene afspraken vastgelegd.

Algemeen deel van het bestek

In het algemene deel van een bestek worden afspraken vastgelegd met betrekking tot algemene zaken. Helaas leert de ervaring dat dit gedeelte in veel gevallen wordt gebruikt voor ‘installateurs onvriendelijke’ afspraken en afwijkingen op de U.A.V. (Uniforme Administratieve Voorwaarden) . In de U.A.V. zijn de contractverhoudingen tussen de opdrachtgever en de aannemer vastgelegd en deze wordt in de hele branche doorgaans geaccepteerd.

Soms kan het de wens zijn om toch afspraken te maken welke van de U.A.V. afwijken. Het is echter beter om zo min mogelijk afwijkingen op de U.A.V. op te nemen. De kans op fouten en/of tegenstrijdigheden wordt hiermee geminimaliseerd, maar ook zal het bestek geloofwaardiger en betrouwbaarder overkomen bij de partijen die zich met het bestek dienen te conformeren.

Technisch deel van het bestek

Het technische deel van het bestek bevat de omschrijving en technische specificaties van de installaties. Hierin kan de aannemer zien wat er van hem verwacht wordt en de opdrachtgever of adviseur kan teruglezen wat de gemaakte afspraken zijn.

Overheidsaanbestedingen

Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht voor overheidsaanbestedingen. Dit betekend dat de aanbestedende dienst bij overheidsaanbestedingen zich moet houden aan uniforme regels. Een onderdeel hiervan is dat er redelijke contractvoorwaarden moeten zijn en men aan het proportionaliteitsbeginsel moet voldoen. Met proportioneel wordt hier bedoeld dat de voorwaarden en eisen die aan een opdracht worden verbonden in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Hiermee is het probleem van de ‘installateurs onvriendelijke’ bestekken voor de overheidsbranche grotendeels verholpen.

Aanbestedingen van particulieren en bedrijven
 

Opdrachtgevers welke niet bij de overheid horen hoeven niet aan de nieuwe aanbestedingswet te voldoen. Dit betekend dat men vrij is om voorwaarden en uitsluitingen op te nemen, ook als die niet in verhouding zijn met de opdracht. Als u na 1 april 2013 een aanvraag ontvangt buiten de overheidsbranche en op basis van een bestek moet inschrijven loopt u als installateur nog steeds het risico op onbeperkte aansprakelijkheid en diverse uitsluitingen op de U.A.V. of het verschuiven van de verantwoordelijkheden, zonder dat daarvoor gegronde redenen worden gegeven.
|
Het bestek de basis voor een goede samenwerking

Het (installatie)bestek is het begin van samenwerking. Als de aannemer op basis van het bestek inschrijft en opdracht krijgt is er een periode van samenwerking aangebroken. Het is belangrijk dat het bestek een geloofwaardig en betrouwbaar document is. Zowel de opdrachtgever als de aannemer moeten er op kunnen vertrouwen dat het bestek met de juiste intentie is geschreven: “Het project van de opdrachtgever in goede harmonie met de installateur en andere betrokkenen tot een succesvol einde te brengen.”

Liever niet op deze manier:

  • De aannemer wordt onbeperkte aansprakelijk gesteld voor directe en indirecte schade en soms zelfs voor vervolgschade. De aannemer kan dit risico niet onbeperkt verzekeren en de eis is dus onredelijk;
  • De aannemer wordt geacht de juistheid van de contractstukken te controleren en de verantwoordelijk daarvoor op zich te nemen. Deze eis is onredelijk, o.a. omdat hij  onvoldoende middelen, tijd en/of budget heeft om deze uitgangspunten te controleren;
  • De aannemer wordt verplicht een coördinatie overeenkomst aan te gaan met de andere (nog onbekende) gegadigden, onder door de directie vast te stellen voorwaarden. De aannemer kent de voorwaarden en de andere gegadigden echter niet van te voren en de eis is dus onredelijk.

Betere voorbeelden:

  • De aantallen op bestekstekeningen zijn bepalend voor de opdracht en eventueel extra benodigde voorzieningen van derden waarop de aannemer geen invloed heeft zullen verrekenbaar zijn;
  • De opdrachtgever is, bij aantoonbare achterstand van de aannemer en na meerdere sommaties in bouwvergaderingen, bevoegd om (deel)termijnen tegen te houden om daarmee aan eventuele claims van nevenaannemers tegemoet te kunnen komen. De opdrachtgever zal deze maatregel alleen toepassen als er aantoonbare gevolgschade bij nevenaannemers te verwachten is.

Een goed bestek is de basis voor een succesvol project!

cartoon: aanbesteding.jpg geplaatst met toestemming van Margreet de Heer