MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INSTALLEREN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven hebben steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dankzij MVO wordt er meer rekening gehouden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.
Steeds meer bedrijven hebben één of meerdere speerpunten welke ze actief uitdragen. Dankzij MVO is er meer aandacht voor maatschappelijke issues op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. De aandachtsgebieden welke onder maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen zijn vooral die zaken welke niet in wetgeving zijn vastgelegd en waarbij bedrijven hun eigen koers volgen.


Bij diverse energiebedrijven, installatiebedrijven en overheidsorganisaties is MVO erg actueel. Maar wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk in? Op de website van MVO Nederland staat een hele duidelijke definitie voor MVO, namelijk: Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Maatschappelijk verantwoord installeren
Op welke manier kunnen installatiebedrijven nu eigenlijk hun bijdrage aan de maatschappij leveren? Natuurlijk door hun organisatie zo in te richten zodat er weinig tot geen milieubelastende materialen meer worden gebruikt. Veel bedrijven doen dit dan ook en vermelden dit dan bijvoorbeeld op hun website. Een goede zaak natuurlijk, maar waar het ook om gaat is dat goed werkgeverschap ervoor zal zorgen dat duurzaamheid verankerd wordt binnen de organisatie en onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

Met MVO komt een bedrijf goed voor de dag. Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor bedrijven welke maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Maar hoe ver gaat een onderneming in deze verantwoordelijkheid? Komen kansarme werknemers voor werk in aanmerking? En hoe wordt omgegaan met veiligheidsissues? Halogeenvrije producten worden niet meer toegepast in overheidsgebouwen, maar hoe gaat men om met de kleinere opdrachtgevers bij bijvoorbeeld de installatie van woonhuizen. Tijdens het vluchten uit een woonhuis bij brand vallen de meeste slachtoffers door de rookontwikkeling. Een MVO installatiebedrijf kan zich daarom niet veroorloven een woning met halogeen houdende producten te installeren. Dit is zomaar een willekeurig voorbeeld waarmee een installatiebedrijf zich kan onderscheiden.

Maatschappelijk verantwoord gunnen (opdrachtgever)

Een groot probleem voor de installateur van deze tijd is het beschikbare budget. Als een project door een opdrachtgever aan de installateur wordt gegund is dit in veel gevallen op basis van de laagste prijs en niet op basis van MVO. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Op het moment dat de installateur fors in prijs is gedaald om de klus te mogen maken blijft er weinig financiële ruimte over voor maatschappelijke investeringen welke geen aanwijsbaar onderdeel zijn van de opdracht.

 

Maatschappelijk verantwoord gunnen (installateur)
Voor de installateur geld dit ook. Hij is op zijn beurt de opdrachtgever van diverse onderaannemers en leveranciers. Welke maatschappelijke waarde heeft een installateur op het moment dat hij MVO op zijn website uitdraagt en leveranciers tot de laatste euro tegen elkaar uit speelt. Hoe groot is de kans dat een leverancier zonder budget zijn productie op een maatschappelijk verantwoordelijke manier in bedrijf kan houden? Gelukkig is het thema duurzaam inkopen voor MVO ook een belangrijk uitgangspunt.

 

Maatschappelijk verantwoorde realisatie
De vraag blijft of het realistisch is om te verwachten dat een markt die financieel erg onder druk staat aan de voorwaarden voor MVO kan voldoen. Natuurlijk komen hier direct de argumenten dat MVO op termijn geen geld kost maar oplevert. Een feit is echter dat bij een project in uitvoering de beschikbare tijd vaak beperkt is. Als er prioriteiten gesteld moeten krijgen de MVO uitgangspunten vaak een lagere prioriteit toegewezen. Belangrijk is daarom om de MVO uitgangspunten in de agenda bij voortgangsbesprekingen op te nemen en de verwachte resultaten in de planning zichtbaar te maken.